Sčítání lidu 2021: Jak velké jsou cílové skupiny v Česku?

čtvrtek, 13. ledna 2022, 13:10 Marketing, Výzkum MediaGuru

Český statistický úřad zveřejnil ve čtvrtek dopoledne první základní výsledky z loňského sčítání lidu. Podívali jsme se na to, jaká je aktuální velikost cílových skupin, které se obvykle využívají v marketingové komunikaci.

Zdroj: Shutterstock

Zdroj: Shutterstock

Podle dnes zveřejněných výsledků Sčítání 2021 žilo v Česku 10 524 167 obyvatel, oproti předchozímu sčítání v roce 2011 o 87,6 tis.  více. Průměrný věk byl 42,7 let a mezi sečtenými bylo 50,7 % žen a 49,3 % mužů. Obyvatelé s cizím státním občanstvím se podíleli na celkové populaci Česka 4,7 % a k české, moravské nebo slezské národnosti se hlásilo více než 6,4 mil. osob. Počet vysokoškolsky vzdělaných přesáhl 1,5 milionu.

Data zveřejnil Český statistický úřad (ČSÚ) na základě Sčítání lidu, domů a bytů, které se uskutečnilo od 27. března do 11. května 2021. Jde zatím o první výsledky, další data budou postupně přibývat.

Základní trendy

  • Přibývá počet obyvatel ve věku 65 a více, už tvoří pětinu celé populace (20,4 %) a celkem jich je 2,1 milionu.
  • Ve srovnání s předešlými výsledky klesá počet lidí v produktivní skupině 15-64 let, těch je celkem 6,68 mil. (63,5 %).
  • Ve srovnání s rokem 2011 se zvýšil počet dětí ve věku 0-14 let. Celkem jich je 1,7 mil., což je 16 %.
  • Více než čtvrtina obyvatel žije v Praze a ve Středočeském kraji, zvýšil se počet obyvatel v Jihomoravském kraji. Pokračoval pokles obyvatel ve východní části republiky.
  • Vzrůstá zastoupení osob s vyššími stupni vzdělání. Střední vzdělání s maturitou nebo vyšší má 53 % lidí starších 15 let. Roste podíl obyvatel s vysokoškolským vzděláním. Lidé se středním vzděláním nebo vyučením bez maturity tvoří asi třetinu populace, stejně jako ti se středním vzděláním s maturitou.
  • V ukazateli vzdělání se vymyká Praha s nejvyšším podílem vysokoškolsky vzdělaných (35,9 %), následuje Jihomoravský kraj s podílem 21,8 %. V Praze byl také nadprůměrný podíl obyvatel se středním vzděláním s maturitou nebo vyšším (37,3 %) a naopak nejnižší podíl obyvatel se základním a neukončeným základním vzděláním (8,3 %) a středním vzděláním nebo vyučením bez maturity (18,1 %). Na opačném konci krajského žebříčku stál Karlovarský kraj s nejnižším 10,5% podílem vysokoškolsky vzdělaných a nejvyšším podílem osob bez vzdělání (1,3 %) a se základním a neukončeným základním vzděláním (18,4 %).
  • Zastoupení obyvatel podle pohlaví je v populaci lehce ve prospěch žen, jejichž podíl je 50,7 %. Na nárůstu celkového počtu obyvatel od posledního sčítání v roce 2011 o 0,8 % se podíleli muži a ženy nerovnoměrně, když se zvýšil počet mužů o 1,5 % a počet žen jen o 0,2 %.
Obyvatelé České republiky podle věkových skupin (0-14, 15-64 a 65+) v letech 1961-2021, zdroj: ČSÚ, Sčítání lidu

Obyvatelé České republiky podle věkových skupin (0-14, 15-64 a 65+) v letech 1961-2021, zdroj: ČSÚ, Sčítání lidu

Vzdělání obyvatel České republiky v letech 1950-2021, zdroj: ČSÚ, Sčítání lidu

Vzdělání obyvatel České republiky v letech 1950-2021, zdroj: ČSÚ, Sčítání lidu

Obyvatelé ČR podle věku 2021

věk milióny % % žen
65+ 2,15 20,4 57,9
15 - 64 6,68 63,5 48,9
<15 1,69 16,1 48,8
celkem 10,52 100 50,7

Obyvatelstvo 15+ podle nejvyššího dosaženého vzdělání 2021

typ vzdělání počet (%)
 bez vzdělání 56 100 0,6
 základní vč.  neukončeného 1 107 860 12,5
 střední vč. vyučení (bez maturity) 2 736 983 31,0
úplné střední (s maturitou), vč. nástavbového a pomaturitního 2 729 091 30,9
vyšší odborné, konzervatoř 1 385 88 1,6
vysokoškolské 1 552 407 17,6
nezjištěno 511 378 5,8

Zdroj: ČSÚ, Sčítání lidu 2021

Kraje ČR podle osob s VŠ vzděláním (škála od světlé do tmavé ukazuje procentní podíl osob s VŠ vzděláním, tmavší tón = vyšší podíl), zdroj: ČSÚ

Kraje ČR podle osob s VŠ vzděláním (škála od světlé do tmavé ukazuje procentní podíl osob s VŠ vzděláním, tmavší tón = vyšší podíl), zdroj: ČSÚ

Kraje ČR podle průměrného věku obyvatel (škála od světlé po tmavou ukazuje průměrný věk - světlejší tón = nižší věkový průměr), zdroj: ČSÚ

Kraje ČR podle průměrného věku obyvatel (škála od světlé po tmavou ukazuje průměrný věk - světlejší tón = nižší věkový průměr), zdroj: ČSÚ

Podíl krajů na počtu obyvatel ČR 2021

Zdroj: ČSÚ, Sčítání lidu 2021

Počet obyvatel v krajích ČR 2021

  počet podíl z celku (%)
Hlavní město Praha 1 301 489 12,37
Středočeský kraj 1 415 277 13,45
Jihočeský kraj 631 801 6,00
Plzeňský kraj 581 445 5,52
Karlovarský kraj 279 100 2,65
Ústecký kraj 789 153 7,50
Liberecký kraj 435 254 4,14
Královéhradecký kraj 538 333 5,12
Pardubický kraj 510 036 4,85
Kraj Vysočina 497 517 4,73
Jihomoravský kraj 1 197 731 11,38
Olomoucký kraj 619 807 5,89
Zlínský kraj 564 374 5,36
Moravskoslezský kraj 1 162 850 11,05

Zdroj: ČSÚ, Sčítání lidu 2021

Na základě nově zveřejněných dat jsme se také podívali na to, jak velké jsou nejběžněji používané cílové skupiny v marketingové komunikaci na českém trhu. Výpočet je v grafu vztažen k cílovým skupinám 4+, 15+, 15-69 a 15-54.  Níže v tabulce připojujeme i další používané cílové skupiny.

Zdroj: ČSÚ, data na základě výsledků Sčítání lidu 2021

Zdroj: ČSÚ, data na základě výsledků Sčítání lidu 2021

Velikost cílových skupin v ČR 2021

  celkem z toho muži z toho ženy % populace ČR % populace mužů v ČR % populace žen v ČR
15-24 966 899 496 885 470 014 9,2 9,6 8,8
15-49 4 713 250 2 430 226 2 283 024 44,8 46,9 42,8
15-54 5 401 360 2 781 149 2 620 211 51,3 53,6 49,1
15-69 7 352 440 3 728 398 3 624 042 69,9 71,9 67,9
15+ 8 832 407 4 320 226 4 512 181 83,9 83,3 84,5
4+ 10 076 591 4 957 530 5 119 061 95,7 95,6 95,9
12-79 8 736 406 4 348 407 4 387 999 83,0 83,8 82,2
12-84 8 979 779 4 437 912 4 541 867 85,3 85,6 85,1

Zdroj: ČSÚ, Sčítání lidu 2021

Další data jsou k dispozici na webové stránce Sčítání lidu.

-mav-