O udržitelných výrobcích ví polovina Čechů, bezobalově nakupuje menšina

středa, 20. dubna 2022, 16:00 Marketing, Výzkum, Udržitelnost MediaGuru

O udržitelných výrobcích slyšela polovina respondentů. O existenci obchodů prodávajících zboží do vlastních obalů zákazníka ví 7 z 10 respondentů. Nakupuje v nich ale menšina, ukazuje výzkum Nielsen.

Zdroj: Shutterstock

Zdroj: Shutterstock

O udržitelných výrobcích slyšela polovina respondentů. Častěji o nich slyšely ženy než muži. Větší povědomí bylo zaznamenáno též u mladých respondentů ve věku 15-34 let a vysokoškolsky vzdělaných respondentů, zatímco s klesajícím věkem, nebo vzděláním, míra povědomí klesala. Častěji o nich též slyšeli respondenti z velkých měst nebo z Prahy či Středočeského kraje oproti ostatním. Ukazuje to výzkum Nielsen pro MediaGuru.cz.

 • Téměř 9 z 10 respondentů, kteří alespoň slyšeli o udržitelných výrobcích, se minimálně spíše ztotožňuje s výrokem: „Kdyby byly udržitelné výrobky levnější, více bych je kupoval/a.“
 • Podobný počet respondentů souhlasil s výrokem: „O udržitelných výrobcích je v naší společnosti příliš málo informací.“.
 • S  výrokem: „Nákup udržitelných výrobků pomáhá chránit naši planetu“ se ztotožňovalo 85 % dotázaných.
 • Oproti tomu 49 % respondentů souhlasilo s názorem, že „Označení ‚udržitelný výrobek’ je jen marketingový tah, jak přimět nakupujícího zaplatit vyšší cenu“.
 • 44 % dotázaných uvedlo, že „Udržitelnost výrobků mě při nákupu nezajímá.“

Ženy oproti mužům se častěji ztotožňují s chráněním planety nakupováním udržitelných výrobků, naopak muži se častěji souhlasí s nehleděním na udržitelnost výrobku při nákupech. Obdobně se s ignorováním udržitelnosti produktů častěji ztotožňují respondenti ve věku 35 let a starší oproti nejmladší věkové skupině 15-34 let.

Necelých 40 % lidí, kteří mají povědomí o udržitelných výrobcích a alespoň někdy nakupují rychloobrátkové zboží, se domnívá, že udržitelných výrobků v regálech obchodu je málo. Třetina (31 %) se domnívá, že jejich množství je přiměřené. Třetina respondentů neví, zda v obchodě udržitelné výrobky prodávají, nebo jim zkrátka nevěnují pozornost.

Zdroj: Nielsen

Zdroj: Nielsen

O existenci obchodů prodávajících zboží do vlastních obalů zákazníka ví 7 z 10 respondentů. Mírně více než polovina dotázaných ví o takových kamenných obchodech, 14 % ví o kamenných i online obchodech a 3 % respondentů vědí pouze o on-line obchodech dělajících takovou činnost. Neznalost existence těchto obchodů byla častější u mužů než u žen a častěji o existenci takových obchodů nevědí starší respondenti ve srovnání s mladšími a dotázaní bez maturity oproti ostatním.

Více než polovina respondentů, kteří vědí o existenci bezobalových obchodů a nakupují alespoň někdy rychloobrátkové zboží, v bezobalových kamenných obchodech nejčastěji nenakupují nic. Minimální podíl mělo zboží z bezobalového kamenného obchodu u 27 % respondentů, méně než polovinu u 8 % dotázaných a 3 % respondentů deklarovaly asi polovinu zboží nakoupenou v těchto obchodech.

On-line bezobalové obchody jsou oproti svým kamenným protějškům méně známé i využívané. Devět z deseti respondentů, kteří vědí o existenci bezobalových obchodů a nakupují alespoň někdy rychloobrátkové zboží, nenakupují v online bezobalových obchodech.

 • Nejvíce respondentů, kteří vědí o existenci bezobalových obchodů, se ztotožňovalo s výrokem „Bezobalové nakupování pomáhá chránit naši planetu.“ S tímto výrokem souhlasilo 9 z 10 dotázaných.
 • S výrokem „V bezobalových obchodech je menší výběr než v běžných“ se ztotožňuje 8 z 10 respondentů.
 • S výroky „Bezobalové nakupování je složité (musím si vzít potřebné nádoby a obaly, důkladně sepsat nákupní seznam atd.)“ a „U bezobalového zboží (především pak potravin) mi chybí zásadní informace (např. datum výroby a spotřeby, výrobce, země původu, způsob skladování atd.)“ souhlasily dvě třetiny dotázaných.
 • S názorem, že „Zboží v bezobalových obchodech je dražší než v běžných“ se ztotožňuje 55 % dotázaných.
 • 49 % dotázaných si myslí, že „Na bezobalovém nakupování lze ušetřit výdaje na nákup“.
 • Nejmenší míru souhlasu zaznamenal výrok „Zboží v bezobalových obchodech je kvalitnější než v běžných“. S tím se dokázalo ztotožnit pouze 41 % respondentů.

O výzkumu

 • Metodika: Výzkum byl realizován prostřednictvím internetového sběru (CAWI), respondenti byli vybíráni z Českého národního panelu.
 • Terénní sběr: 12. 03. 2022 – 18. 03. 2022
 • Cílová skupina: Internetová populace ČR 15+
 • Výběrové znaky: Pohlaví, věk, vzdělání, kraj a velikost místa bydliště; váhy 0,66 – 1,30
 • Vzorek: 501 respondentů
 • Realizátor: Nielsen

-mav-