APA, ASAF, televize Nova a Prima uzavřely memorandum

pátek, 23. září 2022, 16:00 Aktuality, TV MediaGuru

Zástupci APA, ASAF, TV Nova a FTV Prima podepsali Memorandum o dalším společném postupu v návaznosti na implementaci evropské směrnice o audiovizuálních službách.

Zleva: Vratislav Šlajer, Filip Bobiňski, Klára Brachtlová, Martin Kotík, Marek Singer a Marek Toušek, zdroj: APA

Zleva: Vratislav Šlajer, Filip Bobiňski, Klára Brachtlová, Martin Kotík, Marek Singer a Marek Toušek, zdroj: APA

APA (Asociace producentů v audiovizi), ASAF (Asociace animovaného filmu), TV Nova a FTV Prima podepsaly v pátek 23. září na mezinárodním festivalu televizní a online seriálové tvorby Serial Killer „Memorandum o porozumění“. Jmenovitě předseda APA Vratislav Šlajer a člen představenstva APA Filip Bobiňski, předseda představenstva ASAF Martin Kotík, místopředseda ASAF Marek Toušek, generální ředitelka Novy Klára Brachtlová a generální ředitel Primy Marek Singer deklarovali další společný postup v návaznosti na implementaci evropské směrnice o audiovizuálních službách v zájmu rozvoje českého audiovizuálního trhu.

Účastníci memoranda uvedli, že hájí nejlepší zájmy české audiovize, bohatou audiovizuální kulturní nabídku pro českého diváka, mezinárodní konkurenceschopnost české audiovize a s tím spojené posilování dobrého jména České republiky v zahraničí. Jsou si tak vědomi, že rozmanitá kulturní nabídka je možná pouze na rozmanitém a svobodném trhu, na němž se potkává soutěž tvůrců, nezávislých producentů a vysílatelů.

Memorandum je výsledkem probíhajících jednání mezi výše jmenovanými subjekty, které započaly během procesu implementace evropské směrnice o audiovizuálních mediálních službách (dále jen AVMSD). Zároveň vyjadřuje zájem na společném postupu a spoluvytváření podmínek legislativního rámce. Všichni zúčastnění vítají připravované rozšíření grantové podpory výroby kinematografických děl Státním fondem kinematografie i na výrobu audiovizuálních děl určených primárně pro televizní vysílání a VOD služby a apelují na zajištění stability systému tzv. filmových pobídek. Stejně tak mají zájem na udržení duálního systému televizních vysílatelů.

AVMSD mj. předepisuje členským státům Evropské unie stanovit určité minimální kvóty na obsah nezávislých výrobců, resp. producentů, který je zařazován do programové nabídky televizních vysílatelů a provozovatelů platforem VOD. Účastníci memoranda si přejí nalézt konsenzus na jednotném výkladu pojmu „nezávislého producenta“. Shodli se tak na vynaložení úsilí k nalezení shody na vymezení producentů nezávislých na subjektech televizního vysílání. Budou přitom přihlížet ke kritériím, jako je vlastnictví produkční společnosti, množství pořadů poskytovaných témuž subjektu televizního vysílání a vlastnictví sekundárních práv, tj. aby nezávislý producent v návaznosti na jeho vklad k vytvoření díla vlastnil část práv k užití audiovizuálního díla nebo se podílel na výnosech z jeho užití.

Zavázali se rovněž jednat v dobré víře a nejpozději do šesti měsíců uzavřít rozšířené memorandum o porozumění, kde stanoví minimální podmínky, za kterých bude dílo vyráběné ve spolupráci vysílatele s producentem považováno za „dílo vyráběné nezávislým producentem“ ve smyslu AVMSD. O aktualizaci těchto podmínek se bude s ohledem na vývoj trhu jednat alespoň jednou za rok. 

Součástí dohody je i závazek spolupracovat při přípravě právních předpisů významných témat pro celé odvětví tuzemského audiovizuálního průmyslu a to: nediskriminační nastavení podmínek pro příspěvky VOD platforem do Státního fondu kinematografie (případně přímé investice do českého audiovizuálního obsahu), transformaci SFK a nastavení nediskriminačních a efektivních pravidel pro poskytování filmových pobídek.

-mav-