Unie vydavatelů nesouhlasí s Akčním plánem proti dezinformacím

středa, 15. února 2023, 07:25 Tisk, Aktuality MediaGuru

Unie vydavatelů, která je největším profesním sdružením pro vydavatele tisku, se domnívá, že Akční plán vlády proti dezinformacím má být přepracován.

Václav Mach, výkonný ředitel Unie vydavatelů, zdroj: Unie vydavatelů

Václav Mach, výkonný ředitel Unie vydavatelů, zdroj: Unie vydavatelů

Unie vydavatelů odeslala otevřený dopis předsedovi vlády Petru Fialovi, ve kterém jej vyzvala, aby Vláda ČR na svém jednání vrátila návrh Akčního plánu pro čelení dezinformacím vládnímu zmocněnci pro oblast médií a dezinformací Michalu Klímovi k přepracování.

V dopise uvedla, že obsah Akčního plánu považuje za chybný a pro mediální prostředí škodlivý. Chybí ji definice dezinformace, domnívá se rovněž, že plán nerespektuje fungování online prostředí, kde se informace většinou šíří pomocí algoritmů a za nešťastné také považuje předpoklad, že finanční podpora tzv. nezávislých médií je cestou, jak dezinformacím čelit. „Řada tuzemských soukromých a veřejnoprávních médií dnes vynakládá nemalé prostředky na potírání dezinformací a uvádění informací ve veřejném prostoru na pravou míru. Za tuto svou činnost nejsou média ze strany státu nijak honorována. Domníváme se, že Vláda ČR má taková seriózní média podpořit rovně a bez rozdílu. Navržený Akční plán se těmito nástroji bohužel nezabývá," stojí mimo jiné v textu otevřeného dopisu.

Vládní zmocněnec pro oblast médií a dezinformací Michal Klíma na začátku února poslancům volebního výboru řekl, že Akční plán je zatím vypracován v podobě návrhu a že o jeho finální podobě mají koaliční partneři teprve jednat. Termín, kdyby se tak mělo stát a kdy by se jím případně vláda měla zabývat, upřesněn nebyl. Klíma zároveň poslancům řekl, že Akční plán vlády má být návodem, jak řešení v otázce dezinformací hledat. Plán podle Klímy navazuje na dokumenty, které přijaly předchozí vlády. Více o jeho podobě zde.

Plné znění otevřeného dopisu uvádíme níže.

Otevřený dopis Unie vydavatelů Petru Fialovi

Vážený pane předsedo vlády,

jako profesní organizace, která zastupuje 90 % tiskové a velkou část online zpravodajské a obsahové produkce v České republice, důrazně protestujeme proti postupu přípravy a obsahu Akčního plánu pro čelení dezinformacím (dále jen „Akční plán“), který bude Vládě ČR předložen Vládním zmocněncem pro oblast médií a dezinformací.

Obsah Akčního plánu musíme bohužel označit za v řadě pohledů mylný, v důsledcích chybný a pro mediální prostředí škodlivý. Za nešťastný rovněž považujeme i postup, který byl při přípravě tohoto materiálu zvolen. Důvodů pro toto velmi silné hodnocení vidíme hned několik.

V prvé řadě se Akční plán nevypořádává s nejzásadnějším problémem, co je vlastně dezinformace. Není zřejmé, co se za tímto širokým pojmem pro potřeby Akčního plánu skrývá. Tímto nedostatkem vzniká příležitost k svévoli výkladu pojmu dezinformace, díky čemu vzniká významná hrozba pro svobodu slova v České republice. Akční plán tímto nedostatkem zakládá namísto nástrojů obrany demokracie nebezpečí pro svobodný tisk a svobodu slova. Jsme přesvědčeni, že v podobě, v jaké je Akční plán pro jednání Vlády ČR připraven, by neměl být akceptován k diskusi a mělo by dojít k jeho přepracování. Bez dalšího totiž může vystavit Vládu ČR podezření, že chce zavádět v České republice cenzuru.

V druhé řadě Akční plán nerespektuje fungování online prostředí, ve kterém dnes k šíření obsahu dochází většinově za použití algoritmů, které rozhodují o konkrétní dostupnosti uživatelům/čtenářům. Jaký obsah bude kdy a komu zobrazen mají dnes pod svou kontrolou velké nadnárodní platformy, jakými jsou např. společnosti Google nebo Meta. Jejich amplifikace vybraných, zejména extrémních informací, které jsou zárukou reakce uživatele (kliknutí, sdílení nebo komentáře) a v důsledku ekonomických příjmů z online reklamy, nejvíce ovlivňuje kvalitu mediálního prostředí online. Tímto fenoménem se Akční plán vůbec nezabývá, přitom právě ten je pro celý systém šíření dezinformací rozhodující.

V třetí řadě považujeme za nešťastné v dnešní době předpokládat, že finanční podpora tzv. nezávislých médií je cestou, jak dezinformacím čelit. Návrh Akčního plánu, s ohledem na výše uvedené zásadní nedostatky, nevratně poškodí mediální prostředí v České republice. Akční plán zamýšlí využití více než 100 milionů korun ze státního rozpočtu, aniž by bylo zřejmé, kterým subjektům by takové prostředky měly být poskytnuty a jaké garance budou mít občané České republiky, že nebude docházet ke zneužívání tohoto nástroje na podporu "hodných“ médií podobně, jako je tomu dnes např. v Maďarsku. Takové nastavení by pouze napomáhalo vzniku korupčního prostředí v mediálním prostoru, které v dnešní demokratické společnosti považujeme za zcela neakceptovatelné.

Řada tuzemských soukromých a veřejnoprávních médií dnes vynakládá nemalé prostředky na potírání dezinformací a uvádění informací ve veřejném prostoru na pravou míru. Za tuto svou činnost nejsou média ze strany státu nijak honorována. Domníváme se, že Vláda ČR má taková seriózní média podpořit rovně a bez rozdílu. Navržený Akční plán se těmito nástroji bohužel nezabývá.

Předkládaný Akční plán bohužel rovněž marginalizuje a obecně podceňuje strategickou komunikaci státu a obsahuje řadu dalších nedostatků. Jsme přesvědčeni, že výsledná podoba Akčního plánu je podstatně ovlivněna skutečností, že jeho koncept ani obsah nebyl se zástupci seriózních médií a profesními asociacemi v České republice diskutován, a to i přes to, že o to v posledních měsících opakovaně projevovali zájem.

Vážený pane předsedo vlády, chceme z výše uvedených důvodů důrazně apelovat na to, aby Vláda ČR předkládaný Akční plán jednoznačně odmítla a vrátila jej k zásadnímu přepracování. V Akčním plánu navrhované kroky budou v boji proti šíření dezinformací nefunkční a pro mediální prostředí silně poškozující.

V této souvislosti proto Vám i Vládnímu zmocněnci pro oblast médií a dezinformací opakovaně nabízíme jakoukoli pomoc, koordinaci veřejné diskuse a odborné poradenství.

S pozdravem

Ing. Václav Mach výkonný ředitel Unie vydavatelů

Klíma: Akční plán proti dezinformacím nezavádí cenzuru

pátek 3. února 2023

-mav-